Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Mus Verpakkingen B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 17 februari 2011

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of offertes, waarbij Mus Verpakkingen B.V., verder te noemen Mus B.V., zaken verkoopt en/of aanbiedt.

1.2    Mus B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoop- danwel andere voorwaarden, welke van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijken, van de hand. Indien koper bij zijn acceptatie –al dan niet onder vermelding van een verwerping van deze Algemene Verkoopvoorwaarden- verwijst naar zijn eigen voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is Mus B.V. niet gebonden, behoudens ingeval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Mus B.V. zijn aanvaard.

1.3    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet uitvoerbaar beding te worden omgezet in een geldig beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking.

 Artikel 2: Offertes

Offertes van Mus B.V. zijn vrijblijvend

2.1    Tenzij anders vermeld, is de door Mus B.V uitgebrachte offerte gedurende maximaal 30 dagen van kracht en vervalt deze bij non-acceptatie, na ommekomst van deze termijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming

3.      De overeenkomst wordt eerst pas onherroepelijk door verzending van de schriftelijke orderbevestiging door Mus B.V. en wel vanaf de dagtekening daarvan. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn evenwel direct van kracht na acceptatie van de door Mus uitgebrachte offerte. Dit ongeacht eventuele wijzigingen gedurende/na het offertetraject.

 Artikel 4: Prijzen

4.1    De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend, waarbij geldt dat ingeval van afroepovereenkomsten Mus het recht heeft om tussentijdse prijsstijgingen van bijvoorbeeld grondstoffen, productiekosten en dergelijke door te belasten.

4.2    Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en de aflevering van de zaken.

4.3    Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief kosten van vervoer vanaf de plaats van fabricage.

 Artikel 5: Uitvoering

5.1    Mus B.V. behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van zijn naam, merk en/of codering van producent.

5.2    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Mus B.V. ten hoogste 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid leveren. De koopprijs wordt dienovereenkomstig naar evenredigheid verhoogd respectievelijk verlaagd.

5.3    Ook indien op monsters of proef is verkocht, worden de geleverde zaken nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen voordoen. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en – nuances.

5.4    Onverminderd het in lid 3 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper goedgekeurde monsters en/of proeven.

Artikel 6: Verpakking

6.1    Voor iedere soort product is een door Mus B.V. te bepalen verpakking in de prijs begrepen, onverminderd het recht van Mus B.V. statiegeld in rekening te brengen.

6.2    Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Mus B.V. en dient zo spoedig mogelijk te worden teruggegeven. 

6.3    Artikel 6.2 is niet van toepassing op eenmalig te gebruiken verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie. Mus B.V. is niet verplicht dergelijk materiaal terug te nemen.


Artikel 7: Overmacht

7.1  Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Mus B.V. geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals niet limitatief omschreven in lid 3 van dit artikel, heeft Mus B.V. het recht hetzij:

A     de overeenkomst met directe ingang (al dan niet gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan worden uitgevoerd (voor wat betreft het wel nagekomen deel blijft hetgeen partijen zijn overeengekomen verder onverkort op dat deel van toepassing) ;

B     door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.

7.2    Ook na opschorting blijft Mus B.V. bevoegd om op grond van  deze overmachtbepaling alsnog de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3    Onder overmacht worden ondermeer verstaan:
oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken nodig maakt, onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van stempels en soortgelijke eventualiteiten, alsmede het niet-nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Mus B.V. door welke oorzaak dan ook, zonder dat Mus B.V. invloed van een ander op zijn bedrijf hoeft aan te tonen.

7.4    Mus B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade welke zich wellicht in het kader van dit artikel voordoet, bijvoorbeeld wegens vertraging in de levering en/of onvolledige levering. Ook wordt de kopende partij niet ontslagen van haar gedeeltelijke betalingsverplichting  ingeval Mus B.V. slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen.

 Artikel 8: Aflevering

8.1    Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient de koper de zaken af te nemen, danwel Mus B.V. in de gelegenheid te stellen om de zaken af te leveren, binnen één maand na schriftelijke mededeling van verkoper dat de zaken gereed zijn voor afname.

8.2    Mus B.V. is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan telkens een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen dient koper alle zaken uiterlijk zes maanden na het inwerkingtreden van de overeenkomst af te nemen. Bij overschrijding van deze termijn is Mus B.V. gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen. Deze opslagkosten bedragen minimaal 1% per maand van het nettofactuurbedrag. Dit onverminderd het recht om afname te vorderen.

8.3    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de zaken afgeleverd af een door Mus B.V. aangewezen fabriek van Mus B.V. ofwel “EXW” (= ex Works, in de zin van de te dezen toepasselijke Incoterms 1990).

8.4    Mus B.V. is bevoegd de zaken op een andere plaats dan bepaald in 8.3 af te leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten voor koper, behoudens overmacht.

8.5    “Af fabriek” verkochte zaken reizen steeds van af de Mus B.V. voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluidende bedingen tussen verkoper en derden.

8.6    Mus B.V. is niet aansprakelijk bij overschrijding van de termijn voor aflevering. Dit geldt voor zowel voor directe en indirecte (gevolg)schade en eventuele bijkomende kosten.

 Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1    Mus B.V. behoudt zich het eigendom van afgeleverde en af te leveren zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Mus B.V. in de zin van artikel 92 van Boek 3 BW.

 Artikel 10: Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Mus B.V.. Koper is bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting op een door Mus B.V. aan te wijzen bank- en/of girorekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan, bij gebreke waarvan koper direct en zonder nadere aankondiging in verzuim verkeert en gehouden is om de wettelijke rente en bijkomende (incasso-)kosten te voldoen. Dit laat onverlet dat Mus B.V. ook haar overige rechten (zoals buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst kan doen gelden.

10.3 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.

10.4 Bij aflevering op afroep door koper is Mus B.V. gerechtigd om 9 maanden na het inwerkingtreden van de overeenkomst het verschil tussen de reeds in rekening gebrachte bedragen en de totale koopprijs aan koper te factureren, vermeerderd met de opslag- en/of behandelingskosten voor eventueel reeds ( geheel of gedeeltelijk) geproduceerde doch niet door koper afgeroepen zaken. Koper is alsdan –ongeacht of koper tot afname overgaat- gehouden om binnen de door Mus B.V. gestelde betalingstermijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

10.5 Bij aflevering op afroep door koper is Mus B.V. verder gerechtigd om 2 jaren na de totstandkoming van de overeenkomst eventueel reeds (geheel of gedeeltelijk) geproduceerde doch niet afgeroepen/afgenomen zaken te vernietigen of voor andere doeleinden dan aflevering aan koper aan te wenden. Dit ontslaat koper niet van zijn verplichting om de volledige koopprijs en alle  door Mus B.V gemaakte kosten, samen met de nog niet gefactureerde opslag en/of behandelingskosten terstond op eerste schriftelijke verzoek te betalen.

10.6 Mus B.V. is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling danwel zekerheid daarvoor  te verlangen, voordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

 Artikel 11: Ondeugdelijke levering/ productaansprakelijkheid

11.1 In geval van ondeugdelijke levering vervalt kopers recht op het vorderen van schadevergoeding en/of herstel.
A  Indien de schade niet binnen drie maanden na aflevering  één binnen en maand na verwerking schriftelijk ter kennis van Mus B.V. is gebracht.
B   Indien koper schade met inachtneming van een redelijkerwijs van hem te verlangen zorgvuldigheid had kunnen voorkomen.

11.2 De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de ondeugdelijk gebleken zaken. Mus B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade

 Artikel 12: Reclame

12.1 Koper dient eventuele bezwaren, wegens het niet beantwoorden van de afgeleverde zaken aan de overeenkomst, binnen één maand na aflevering schriftelijk ter kennis van Mus B.V. te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Mus B.V. niet aansprakelijk. Koper dient desgevraagd onverwijld alle door  Mus B.V. gewenste gegevens, welke redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van aansprakelijkheid en de (omvang van de) schade te verstrekken op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

12.2  Ieder recht op schadevergoeding -al dan niet deugdelijk en schriftelijk binnen de gestelde termijnen, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden vermeld- vervalt één jaar na aflevering van de desbetreffende zaken, indien Mus B.V. niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

 Artikel 13: Niet nakoming door koper

13.1 Koper is direct en zonder dat daartoe enige formaliteit (ingebrekestelling)  is vereist in verzuim, indien hij volgens de bepalingen/termijnen van artikel 10 niet tijdig betaald.

13.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs ineens opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet geleverde zaken.

13.3 Bij verzuim is koper naast vergoeding van andere schade tevens alle kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuur bedrag. Daarnaast is tevens de wettelijke rente verschuldigd gerekend vanaf het moment dat koper in verzuim is.

13.4 Ingeval Koper alsnog betaalt, is Mus B.V. gerechtigd om  eerst de kosten en rente op de hoofdsom in mindering te brengen.

13.5 Indien koper in verzuim is, is Mus B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper de volledige koopprijs heeft voldaan, danwel daarvoor –ter keuze van Mus B.V.- zekerheid heeft gesteld.

13.6 Daarnaast is Mus B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aankoper, ook als Mus B.V. aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade en wettelijke rente aan Mus B.V.

 Artikel 14: Adviezen

14.1 Adviezen worden door Mus B.V. naar beste weten gegeven. Iedere aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

 Artikel 15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

15.1 Koper vrijwaart Mus B.V. tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs, octrooi- en/of merkenrechten  of enig ander recht van industriële en/of intellectuele eigendom van derden.

15.2 Rechten op geheel of gedeeltelijk, al dan niet in samenwerking met koper, door of in opdracht van Mus B.V. ontworpen tekeningen en modellen zijn en blijven bij Mus B.V.. Koper is verplicht deze rechten  te eerbiedigen en Mus B.V. van inbreuk onverwijld op de hoogte te stellen.

 Artikel 16: Productiemiddelen

16.1 De voor de vervaardiging van de aan koper afgeleverde zaken aangemaakte productiemiddelen, zoals vormen, stempels, matrijzen, films, platen en dergelijke, blijven eigendom van Mus B.V., ook als deze geheel of gedeeltelijk aan koper in rekening zijn gebracht.

 Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten en kwesties welke betrekking hebbende op de totstandkoming daarvan is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen kunnen/zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement alwaar Mus B.V. haar statutaire zetel heeft gevestigd.

.